12″ Topped with fresh tomato, basil and fresh Mozzarella.